Bygg din framtid – byggbranschen
Arbetsmarknad

Bygg din framtid – byggbranschen

Bygg din framtid!

Välj ett yrke inom samhällsbyggnad så syns det vad du gör på jobbet. Resultatet finns kvar länge. Vissa bygger bostäder, skolor eller kontor. Andra bygger vägar, järnvägar eller broar.

I bygg- och anläggningsbranschen finns många spännande yrken och arbetsuppgifter. Byggare av olika slag arbetar med hus och anläggningar från idé till verklighet. Valet av arbetsredskap är ditt – dator, hammare, laserverktyg eller murslev.

Att vara byggare betyder att man valt kreativitet, gruppgemenskap och utveckling.

Kika gärna in på våra virtuella arbetsplatsbesök för en bättre inblick i en byggares vardag: Byggdinframtid – Youtube

Och du - kolla in vår nya interaktiva broschyr med allt du velat veta om varför du ska välja bygg

TÄVLING!

Inom Bygg- och Anläggningsprogrammet kan du välja många olika yrkesinriktningar - allt passar inte alla, men alla passar till något!

Fråga: hur många olika yrkesinriktningar finns det på gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram? 

Maila ditt svar till ann-sofie.lind@byggforetagen.se  

Vi kommer sedan att dra en lycklig vinnare som får 2 biobiljetter skickade till sig - Lycka till!

Utbildningar

Det är möjligt att gå ett yrkesprogram som lärlingsutbildning i gymnasieskolan. Det innebär att du går minst halva din gymnasieutbildning på en eller flera arbetsplatser. Du får samma kunskaper som de elever som läser yrkesprogrammet i skolan.

Lärlingsutbildningen innebär alltså inte att du går en annan utbildning, utan enbart att du lär dig i en annan miljö och på ett annat sätt. På skolan läser du de gymnasiegemensamma ämnena och eventuellt vissa delar av yrkesämnena som du behöver i ditt yrke.

Det skiljer sig mellan kommunerna hur många lärlingsplatser som finns inom olika program. Du måste själv ta reda på vilka möjligheter du har där du bor. Ta hjälp av din studie- och yrkesvägledare!


https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/om-gymnasieskolan/gymnasieskolans-program/bygg--och-anlaggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom något av bygg- och anläggningsbranschens yrken, till exempel som anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, byggnadsarbetare, byggnadsmålare eller plåtslagare.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid till exempel nyproduktion, ombyggnad och renovering. Eftersom bygg- och anläggningsarbete påverkar samhällets infrastruktur och de miljöer man vistas i ska utbildningen ge kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande. Utbildningen ska också ge kunskaper om branschens olika yrken och arbetsprocesser samt om entreprenörskap och företagande, vilket ger en god grund för samverkan på arbetsplatsen och med kunder.

Byggarbetsplatsen är föränderlig och arbetet sker både inomhus och utomhus. Dessutom förändras och utvecklas arbetsmetoder, material, verk-tyg och hjälpmedel. Detta ställer krav på ett flexibelt förhållningssätt och kontinuerligt lärande i arbetslivet. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kreativitet och initiativförmåga. Den ska också bidra till att utveckla elevernas förmåga att använda digital teknik som förekommer inom för utbildningen relevanta yrkesområden. De ska kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra. Arbetet ska genomföras på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att förebygga förslitningar och andra arbetsskador. Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser.

Bygg- och anläggningsbranschen hanterar stora ekonomiska värden. Arbetet genomförs utifrån kundens beställning och i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och andra bestämmelser. Utbildningen ska därför ge eleverna kunskaper om och färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet med tidsenliga metoder och hjälpmedel. Eleverna ska kunna välja, använda och vårda material, verktyg och maskiner med hänsyn till säkerhet samt miljö, kvalitet och ekonomi, både när det gäller produktions- och livscykelkostnader. Utbildningen ska även utveckla elevernas förmåga att lösa problem i det dagliga arbetet och att ta till vara erfarenheter av tidigare byggprojekt.

Utbildningen ska utveckla elevernas förståelse av sin egen och yrkets betydelse i arbets- och samhällslivet. I samarbetet på arbetsplatsen och i kundrelationer ställs krav på kommunikationsförmåga och förståelse för andra människor och andra yrkesgrupper. Eleverna ska därför i alla ämnen arbeta med att utveckla sitt språk och få möjlighet att möta och diskutera olika perspektiv på människors livsvillkor i samhället.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.


https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/om-gymnasieskolan/gymnasieskolans-program/bygg--och-anlaggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet har fem inriktningar.

Inriktningen anläggningsfordon ska ge kunskaper i markarbeten som schakt- och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete och ballast samt trafikkunskap.

Inriktningen husbyggnad ska ge kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler samt även av broar och andra anläggningskonstruktioner.

Inriktningen mark och anläggning ska ge kunskaper i markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.

Inriktningen måleri ska ge kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor, uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden.

Inriktningen plåtslageri ska ge kunskaper i byggnads- och ventilationsplåtslageri för att förse byggnader med ett yttre klimatskydd och ett fungerande inneklimat, i en kombination av design och teknisk funktion.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.


https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/om-gymnasieskolan/gymnasieskolans-program/bygg--och-anlaggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet har fem inriktningar.

Inriktningen anläggningsfordon ska ge kunskaper i markarbeten som schakt- och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete och ballast samt trafikkunskap.

Inriktningen husbyggnad ska ge kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler samt även av broar och andra anläggningskonstruktioner.

Inriktningen mark och anläggning ska ge kunskaper i markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.

Inriktningen måleri ska ge kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor, uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden.

Inriktningen plåtslageri ska ge kunskaper i byggnads- och ventilationsplåtslageri för att förse byggnader med ett yttre klimatskydd och ett fungerande inneklimat, i en kombination av design och teknisk funktion.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.


https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/om-gymnasieskolan/gymnasieskolans-program/bygg--och-anlaggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet har fem inriktningar.

Inriktningen anläggningsfordon ska ge kunskaper i markarbeten som schakt- och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete och ballast samt trafikkunskap.

Inriktningen husbyggnad ska ge kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler samt även av broar och andra anläggningskonstruktioner.

Inriktningen mark och anläggning ska ge kunskaper i markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.

Inriktningen måleri ska ge kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor, uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden.

Inriktningen plåtslageri ska ge kunskaper i byggnads- och ventilationsplåtslageri för att förse byggnader med ett yttre klimatskydd och ett fungerande inneklimat, i en kombination av design och teknisk funktion.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.


https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/om-gymnasieskolan/gymnasieskolans-program/bygg--och-anlaggningsprogrammet

Yrkesintroduktion är en yrkesinriktad utbildning som kan leda till arbetsmarknaden eller till ett yrkesprogram. Eleven ska både kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och kurser från nationella program i gymnasieskolan. Skolorna kan erbjuda yrkesintroduktion för en enskild elev eller för en grupp av elever. För behörighet till IMY ska man vara obehörig till yrkesprogram.


https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/om-gymnasieskolan/gymnasieskolans-program/introduktionsprogram

Det är möjligt att gå ett yrkesprogram som lärlingsutbildning i gymnasieskolan. Det innebär att du går minst halva din gymnasieutbildning på en eller flera arbetsplatser. Du får samma kunskaper som de elever som läser yrkesprogrammet i skolan.

Lärlingsutbildningen innebär alltså inte att du går en annan utbildning, utan enbart att du lär dig i en annan miljö och på ett annat sätt. På skolan läser du de gymnasiegemensamma ämnena och eventuellt vissa delar av yrkesämnena som du behöver i ditt yrke.

Det skiljer sig mellan kommunerna hur många lärlingsplatser som finns inom olika program. Du måste själv ta reda på vilka möjligheter du har där du bor. Ta hjälp av din studie- och yrkesvägledare!


https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/om-gymnasieskolan/gymnasieskolans-program/bygg--och-anlaggningsprogrammet

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

För att vara behörig till programmet krävs
• lägst betyg E i ämnet svenska eller svenska som andraspråk
• samt fem andra ämnen. Ett av dessa fem ämnen måste vara engelska eller matematik.

Man ska vara obehörig till det nationella program som IMV riktar sig mot. Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp av elever.


https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/om-gymnasieskolan/gymnasieskolans-program/introduktionsprogram

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

För att vara behörig till programmet krävs
• lägst betyg E i ämnet svenska eller svenska som andraspråk
• samt fem andra ämnen. Ett av dessa fem ämnen måste vara engelska eller matematik.

Man ska vara obehörig till det nationella program som IMV riktar sig mot. Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp av elever.


https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/om-gymnasieskolan/gymnasieskolans-program/introduktionsprogram

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Alla ämnen inom utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling. Det tekniska kunskapsområdet omfattar hur teknik formas och ständigt förändras. Utbildningen ska visa sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocesser och bidra till att eleverna förstår hela kedjan i utveckling av teknik i ett hållbart samhälle. Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna. Utbildningen ska bygga på ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till teknik och ett kritiskt, kreativt och konstruktivt tänkande ska främjas. I utbildningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet. Utbildningen ska också innehålla kreativa och problemlösande arbetsformer samt ge förutsättningar för eleverna att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Teori och praktisk tillämpning ska samverka och utbildningen ska ge eleverna kunskaper om och färdigheter i att samarbeta med andra. Eftersom utveckling av teknik ofta sker i projektarbetsform, ska utbildningen ge kunskaper om projektarbete och färdigheter i att arbeta i projekt såväl enskilt som i grupp. Centralt för teknikutveckling är att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att analysera och förstå tekniska system. Utbildningen ska vidareutveckla elevernas kommunikativa förmågor i tal, skrift och visualisering. Det innebär bland annat att förmedla synpunkter, förklara sammanhang och dokumentera samt använda uttrycksformer anpassade till olika målgrupper och att förstå kommunikationens specifika roll inom teknikområdet. Utbildningen ska ge kunskaper om interaktiva och digitala medier för att eleverna till exempel ska kunna presentera tekniskt innehåll och framställa modeller. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper om och färdigheter i engelska i en teknisk kontext, så att de kan utveckla sin kommunikativa förmåga och därmed ta del av teknik och teknikutveckling. Entreprenörskap och företagande är delar i processer där teknik utvecklas och ska därför ingå i utbildningen. Utbildningen ska uppmuntra eleverna att utveckla nya och kreativa lösningar, såväl med som utan digital teknik, för att skapa och möta förändringar. Den ska tydliggöra hur utvecklingen av produkter och tjänster lokalt och globalt kan ske på ett hållbart sätt. Utbildningen ska utgå från både kvinnors och mäns erfarenheter i förhållande till teknikområdet och ska ge kunskaper om hur föreställningar och traditioner styr uppfattningar om manligt och kvinnligt. Eleverna ska även utveckla förståelse av människors olika förutsättningar i förhållande till teknik och teknikutveckling. Utbildningen ska ge förståelse av hur teknisk utveckling och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra. Den ska också förklara hur dåtidens teknik har påverkat vår tid och hur vår tids teknik kan komma att påverka framtiden.


https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/om-gymnasieskolan/gymnasieskolans-program/teknikprogrammet

Teknikprogrammet har fem inriktningar.

Inriktningen design och produktutveckling ska ge kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centrala. Den ska också behandla designprocess och designmetodik.

Inriktningen informations- och medieteknik ska ge kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den ska behandla datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Inriktningen produktionsteknik ska ge kunskaper om och färdigheter i produktion och företagande. Den ska behandla automation och hur produktionslinjer styrs samt ge produktionskunskaper inom olika områden.

Inriktningen samhällsbyggande och miljö ska ge kunskaper om och färdigheter i samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Den ska behandla byggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.

Inriktningen teknikvetenskap ska ge kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den ska fördjupa kunskaper om teknik, matematik och fysik.


https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/om-gymnasieskolan/gymnasieskolans-program/teknikprogrammet

Yrkesintroduktion är en yrkesinriktad utbildning som kan leda till arbetsmarknaden eller till ett yrkesprogram. Eleven ska både kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och kurser från nationella program i gymnasieskolan. Skolorna kan erbjuda yrkesintroduktion för en enskild elev eller för en grupp av elever. För behörighet till IMY ska man vara obehörig till yrkesprogram.


https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/om-gymnasieskolan/gymnasieskolans-program/introduktionsprogram
Bygg din framtid – byggbranschen
Arbetsmarknad
Kontaktuppgifter
BYN, c/o Byggföretagen, Ekmansgatan 1, 41132, Göteborg

Videoklipp

Fördomspodden! Vad är det med Skanskas VD:s mobilfodral? Emil Persson intervjuar.

Ingenjörsfördomar!

Hur är egentligen Skanskas ingenjörer? Har de några sociala skills? Har alla bluetooth-handsfreen i örat? Träffade vd:n sin fru via ett Excel-dokument? 

Möt Christelle – snickare på NCC

"Jag har alltid älskat lukten av sågat virke." Christelle som är snickare på NCC berättar om sitt jobb och och hur det är att jobba på NCC.

Sernekes Torn!

Hur växer Karlatornet fram? Klicka in och ta del av det kanske mest komplicerade betongarbetet som gjorts i Sverige.

Livet på JM – vlogg

Tillsammans bygger Robin, Mikaela och Linn framtidens hus – allt från sextonvåningshus till småhusprojekt i mysiga trädgårdskvarter. Men hur jobbar egentligen en betongare och hur tar man sig in i byggbranchen? Häng med får du se!

Vi valde bygg!

Vi valde bygg! För att...? Se filmen!

Jobba på RO-Gruppen!

Vi på RO-Gruppen!

Träarbetare – ett modernt gammalt yrke

Ett virtuellt arbetsplatsbesök i 360 grader.

Som träarbetare har du ett populärt, historiskt och samtidigt modernt yrke. De varierande arbetsuppgifterna är perfekta för dig som är händig och gillar när det händer något nytt.

VAD GÖR EN TRÄARBETARE?

Sverige består till stor del av skog. Inte undra på att trä därför är vårt äldsta byggmaterial. Än idag ingår trä på ett eller annat sätt i alla byggprojekt. Nya byggtekniker uppdateras hela tiden vilket gör att yrket håller sig modernt. Gjuta, bygga formar, lägga takpannor, montera snickerier och skåpinredning – många uppskattar den stora variationen som yrket ger. 

Väg- och anläggningsarbetare – varierande jobb med stora utvecklingsmöjligheter

Ett virtuellt arbetsplatsbesök i 360 grader.

Det är liten risk att du tröttnar på jobbet som väg- och anläggningsarbetare. Inget annat jobb i byggbranschen erbjuder så många olika arbetsuppgifter.

VAD GÖR EN VÄG- OCH ANLÄGGNINGSARBETARE? Anläggning är första fasen i byggprojekt. Som väg- och anläggningsarbetare bygger du broar, kajer, tunnlar, gator, vägar, parker, trädgårdsanläggningar med stensättningar och mycket mer. Du kan stoltsera med flertalet titlar. Men oavsett vad du kallar dig har alla jobb en sak gemensamt: du jobbar utomhus, året om, så det är en fördel om du gillar frisk luft.

Maskinförare – ett precisionsarbete med tyngd

Ett virtuellt arbetsplatsbesök i 360 grader.

Nya platser, nya uppdrag och skiftande arbetstider. Som maskinförare kan du se fram emot ett varierande jobb. Passar dig som gillar finlir och maskiner.

VAD GÖR EN MASKINFÖRARE? En maskinförares arbetsområden och arbetsuppgifter är många och skiftande. Vanliga arbetsuppgifter är att köra och underhålla anläggningsmaskiner, gräva och schakta för hus, anläggningar och vägar, gräva för och lägga vatten- och avloppsledningar, lasta och lossa olika typer av gods och material. Du kan också gräva ner kablar och arbeta i grust

Frågor och svar

Det beror på vilka kurser du väljer att läsa under gymnasietiden. För öppna vägar rekommenderas att välja de högskoleförberedande kurserna inom svenska, engelska och matematik. Då har du en väldigt bred utbildning som grund Du kan börja jobba direkt som lärling eller att läsa vidare mot en ledarskapsbefattning inom byggbranschen. 

Yrkeshögskolor och högskolor har mängder med utbildningar inom samhällsbyggnadssektorn; anläggningsingenjör, produktionsledare, platschef, Mastersprogram etc. 

Lönen är olika per företag, vi har genomsnittslöner som riktlinjer. I Göteborg har en yrkesarbetare ca 36.000 kr. OBS! Medelvärde! Efter gymnasiet börjar en lärling oftast på 70% av fullbetalds lön, och detta blir då ca 26.000 kr. Dock; kom ihåg! - det vara både högre och lägre eftersom detta alltså är ett medelvärde.

Nej. Branschen jobbar massor med hjälpmedel, tex vid tunga lyft nuförtiden. Men yrkesarbetare är ett fysiskt jobb, så bra sömn, kost och och träning för alla; unga som gamla, är viktigt för att hålla sig på topp! 

Andra utställare att spana in

Jobb i fastighetsbranschen
Jobb i fastighetsbranschen
Arbetsmarknad

Välkommen till en bransch full av möjligheter!  Fastighetsbranschen sträcker sig över hela landet och kan erbjuda olika framtidsyrken för dig, …

Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Arbetsmarknad

Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad Vi ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, särskild utbildning för vuxna samt anordnar arbetsmarknadspolitiska åtgärder …

Informationsmonter Gymnasiedagarna & Future Skills 2021
Informationsmonter Gymnasiedagarna & Future Skills 2021
Service och program

Välkommen till Informationen på Gymnasiedagarna & Future Skills 2021! Här kan ni som är besökare ställa praktiska frågor om den …

Aranäsgymnasiet
Aranäsgymnasiet
Gymnasieskola

Aranäsgymnasiet är en modern gymnasieskola både till det yttre och inre. Hos oss träffar du engagerade lärare som tillsammans med …

Elof Lindälvs gymnasium
Elof Lindälvs gymnasium
Gymnasieskola

Elof Lindälvs gymnasium ligger i centrala Kungsbacka, granne med Kungsmässan. Våra lärare är kunniga och engagerade – tillsammans skapar vi …

Praktiska Gymnasiet Majorna
Praktiska Gymnasiet Majorna
Gymnasieskola

Våra utbildningar ger dig många möjligheter! Oavsett vilket av våra program du väljer förbereds du för yrkeslivet och kan börja …

Praktiska Gymnasiet Kungsbacka
Praktiska Gymnasiet Kungsbacka
Gymnasieskola

Våra utbildningar ger dig många möjligheter! Oavsett vilket av våra program du väljer förbereds du för yrkeslivet och kan börja …

Bräckegymnasiet
Bräckegymnasiet
Gymnasieskola

Vi bygger yrkesstolthet! Tider och program för våra studiosamtal med lärare och elever hittar du på Bräckegymnasiets hemsida: program Här …

Peabskolan Göteborg
Peabskolan Göteborg
Gymnasieskola

Det här är Peabskolan i Göteborg! Med arbetslivet som klassrum. Peabskolan i Göteborg finner du på August Barks gata 10. …

Mimers Hus Gymnasium
Mimers Hus Gymnasium
Gymnasieskola

Mimers Hus Gymnasium – en plats där alla ska lyckas! Besök oss under Öppet Hus den 20 november kl 10.00 …

Alströmergymnasiet
Alströmergymnasiet
Gymnasieskola

Välkommen till oss på Alströmergymnasiet!  Alströmergymnasiet i Alingsås är en stor skola med den lilla skolans alla fördelar.Alla våra 11 …

Skanskagymnasiet
Skanskagymnasiet
Gymnasieskola

Välkommen till Skanskagymnasiet! Skanskagymnasiet har ett unikt teknikprogram med inriktning samhällsbyggande och miljö så är du intresserad av dessa ämnen …

Partille Gymnasium
Partille Gymnasium
Gymnasieskola

Varmt välkommen att besöka oss på Partille Gymnasium! Vi erbjuder sex olika nationella gymnasieprogram: bygg, el, estet musik, fordon, natur …

DinTalang
DinTalang
Gymnasieskola

 DinTalang Vi finns för dig som är osäker på vad du ska läsa eller nyfiken på vilket yrkesprogram som passar …

Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola
Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola
Gymnasieskola

Göteborgs universitet Studier är ett bra sätt att nå dina drömmar och mål. Hos oss kan du bli kammarmusiker, systemvetare, …